• Dzień Chłopaka

      Wczoraj z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole odbył się konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole. Zwycięzcami zostali:

      I - miejsce Jakub Ziółkowski- VIII c

      II - miejsce Alan Mazur- VII a

      III- Leon Papis- IV b

      Zwycięzcom gratulujemy.

     • Dzień Głośnego Czytania i Światowy Dzień Serca

      Dziś z okazji Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca "Czytaliśmy z sercem". Wszyscy uczniowie klas 1-3 wysłuchali bajki " Serce po polsku i ukraiński ( czytała mama naszego ucznia), obejrzeli krótki film edukacyjny o tym najważniejszym organie i uczyli się jak udzielić pierwszej pomocy od naszej pani higienistki.

     • Europejski Dzień Języków.

      26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji klasy miały za zadanie wykonanie flagi wylosowanego kraju oraz napisanie przywitania i pożegnania w tym języku.

      Wszystkie klasy pięknie wywiązały się z zadania, a za szczególnie staranne podejście do tematu wyróżniliśmy klasę 4a - Grecja oraz klasę 3b - Francja. Uczniowie tych klas zostali nagrodzeni słodkościami. Gratulujemy wszystkim klasom ciekawych pomysłów !

      Do rozstrzygnięcia został jeszcze konkurs plastyczny pt.Portret królowej Elżbiety II, którego wyniki będą ogłoszone wkrótce.

     • KAPSUŁA CZASU

      30 września 2022 r. odbędzie się osadzenie „kapsuły czasu” przy tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau poległych w czasie ewakuacji obozu z Oświęcimia do Wodzisławia, na Placu Zdrojowym. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00.

      Oprócz oryginalnego tekstu, w kapsule znajdzie się również współczesne przesłanie. Więcej o temacie można przeczytać na naszej stronie internetowej:
      https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/tajemniczy-przedmiot-pod-pomnikiem

      W programie jest występ orkiestry KWK Jas-Mos, pokaz filmowy oraz silent disco, czyli cicha impreza, podczas której uczestnicy słuchają muzyki na słuchawkach. 

     • Dzień Sybiraka

      19 września nasz poczet sztandarowy był na uroczystości obchodów Dnia Sybiraka na cmentarzu komunalnym w Ruptawie.

     • Wizyta w MOK-u

      Dzisiaj 16 września w ramach lekcji o mieście, uczniowie klas 8 i 6a, odwiedzili Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta Atrakcjom nie było końca

     • Światowy Dzień Kropki

      15 września w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Kropki, święto talentów, odwagi i kreatywności. W ramach tego dnia podjęliśmy różne działania, w których zaangażowani byli nasi uczniowie. Konkurs na najbardziej " wykropkowaną" klasę wygrała klasa 6a. Gratulujemy klasie.

      W ramach wygranej wylosują "Dzień bez pytania"

     • Narodowe Czytanie 2022

      Dnia 5 września w naszej szkole uczniowie uczestniczyli w akcji "Narodowe Czytanie 2022".

      W tym roku z okazji dwusetnej rocznicy opublikowania, przedmiotem lektury były Ballady i romanse Adama Mickiewicza. W naszej szkole czytali zaproszeni nauczyciele.

     • Zebrania z rodzicami

         

       

      Ia - 13 IX godz. 16.30 sala nr 2 mała szkoła

      Ib - 13 IX godz. 17.00 sala nr 3 mała szkoła

      IIa - 15 IX godz. 16.00 sala nr 3 mała szkoła

      IIb - 15 IX godz. 16.00 sala nr 1 mała szkoła

      IIc - 15 IX godz.16.00 sala nr 2 mała szkoła

      IIIa - 15 IX godz. 16.00 sala nr 1

      IIIb - 16 IX godz.16.00 sala nr 2

      IVa - 15 IX godz.16.00 sala 10

      IVb - 15 IX godz.16.00 sala 11

      Va - 15 IX godz. 16.00 sala 21

      Vb - 15 IX  godz. 16.00 sala 12

      VIa - 15 IX. godz. 17.00 sala 20

      VIb - 16 IX. godz. 15.30 sala 5

      VIIa - 15 IX. godz. 16.00 sala 18

      VIIIa - 15 IX. godz. 16.00 sala 4

      VIIIb - 15 IX. godz. 16.00 sala 19

      VIIIc - 15 IX. godz. 16:00 sala 22

     • STYPENDIA SZKOLNE - INFORMACJA

      Termin składania wniosków:    9 września 2022 r. - rodzic składa wniosek w szkole.

       

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
      Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dochody za m-c sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
      - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
      - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
      - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
      Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
      - jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
      - zasiłku celowego;
      - pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
      - wartości świadczenia w naturze;
      - świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
      - dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
      - świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).

       

      Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

       

       Nie uległa zmianie również uchwała Rady Miasta w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i nadal obowiązuje ten sam wzór wniosku i wszystkie załączniki (regulamin i katalog wydatków). Do wniosku dołączony został jedynie obowiązek informacyjny (RODO). https://bip.jastrzebie.pl/uchwala/51351/uchwala-nr-ix-58-2017