• KALENDARIUM SZEROCKIEJ SZKOŁY


     

    Informacje pochodzą z publikacji „Jubileusze. Szkic monograficzny Szerokiej. 721 lat Szerokiej. 200 lat kościoła parafialnego. 30 lat Szkoły Podstawowej nr 18. 30 lat KWK „Borynia”. Parafia p.w. Wszystkich Świętych, Szeroka 2001”, opracowanej przez Przyjaciół szerockiej szkoły, Państwa Helenę i Leona Białeckich.


     


    Wiadomości o szerockiej szkole należą do najstarszych, jakie się o wiejskich szkołach na ziemi pszczyńskiej zachowały w źródłach

     


    1550-60

    W Szerokiej istniała katolicka szkoła parafialna. Nauczycielem był w niej żak Walenty – pisarz gminny. Fakt ten potwierdza zapis z 1653 roku.
     

    1586

    Urząd rektora, czyli żaka pełnił Andriss Schüller, po nim Andrzej Schüller.
     

    1628

    W opisie kościoła umieszczono wzmiankę o budynku szkoły, który był bardzo zniszczony.
     

    1652

    Wzmianka, że w napadzie na zagrodę siodłaka brał udział nauczyciel szkoły Rostek.
     

    1679

    Urban Połomski na miejscu zburzonych zabudowań farskich zbudował na własny koszt stodołę i dom, w którym uczył dzieci, a za wydzierżawione pole płacił 10 talarów czynszu rocznie proboszczowi krzyżowickiemu. W ciągu 100 lat w szerockiej szkole pracowały trzy pokolenia Połomskich.
     

    Dawna pruska szkoła świecka powszechna

     


    1770-1780

    Po okresie pobierania nauki przez szerockie dzieci w Krzyżowicach nauczycielem w Szerokiej został Florian Prochaska.
     

    1780-1793

    Nauczycielem był Jan Prochaska – syn Floriana.
     

    1793-1817

    Za Karola Dudy drewniana szkoła wybudowana przez gminę składała się z 2 izb i 2 komór. Do obejścia należał mały chlew, stodoła i ogród. Dane z 1816 roku: w okresie zimy 95 dzieci uczęszczało do szkoły, latem jedynie 11 - z powodu robót polowych w gospodarstwach.
     

    1817-1822

    Jako nauczyciel pracował Józef Jenske.
     

    1822-1827

    Wolną posadę nauczyciela w Szerokiej przejął Golucki Józef. Za jego czasów rozebrano drewniany budynek i wybudowano pierwszą murowaną szkołę.
     

    1828-1839

    Służbę w szkole pełnił Jan Cyganek. W 1833 roku do tutejszej szkoły należało 123 dzieci. W latach 1830/31 szerocki wikariusz podległy proboszczowi krzyżowickiemu Tobiusz Marx - członek rozwiązanego zakonu zakwaterował się w szkole.
     

    1839-1887

    Posadę nauczyciela objął Jan Michał Ryszka /Miech/ i kierował szkołą blisko 50 lat – zmarł w roku 1892, spoczywa na tutejszym cmentarzu. W 1871 roku szkoła liczyła 161 uczniów. Paulina Winkler pierwsza uczyła robót kobiecych (1873 rok). Do roku 1874 uczono w języku polskim. W 1878 roku wybudowano studnię dla potrzeb szkoły. Od 1881 roku władze szkolne przydzieliły szkole nauczyciela pomocniczego – 210 uczniów, dwie klasy. Rok później inspektor szkolny zarządził szkołę czteroklasową.
     

    1887-1889

    Posadę kierownika szkoły na dwa lata objął Hugo Schuster.
     

    1889-1909

    Józef Twardy urzędował w Szerokiej aż do odejścia na emeryturę. W roku 1896 szkole przydzielono trzeciego nauczyciela, a w 1906 czwartego. W 1902 roku na parceli nr 158 położonej powyżej szkoły i budynku gospodarczego powstał nowy, murowany, dwuizbowy, piętrowy budynek z mieszkaniami dla nauczycieli.
     

    1909-1921

    Kierownikiem szkoły został Jan Winkler – ostatni kierownik dawnej, pruskiej i niemieckiej, szkoły, a zarazem pierwszy polski kierownik, gdyż w roku 1921 zadeklarował się, że jest człowiekiem o polskich przekonaniach. Szkoła liczyła już 255 uczniów (1912 rok), w roku 1913 dobudowano więc do budynku szkolnego lewe skrzydło od strony zachodniej, a w 1915 oddano nowy budynek przeznaczony wyłącznie dla kierownika szkoły. W 1920 roku rodzice przestali posyłać dzieci do szkoły, żądając polskiego nauczyciela, którym został Leon Białecki.
     

    Pierwsze lata nauki w Szerokiej po włączeniu do Polski

     


    1921-1932

    Koniec nauczania w języku niemieckim. Nauczali polscy nauczyciele – rodowici Ślązacy i z Polski centralnej, kierownikiem został Klichta, a po nim pochodzący z Berlina Hoffman, który twierdził, że Polskę pokochał.
     

    1932-1935

    Kierownikiem szkoły został Franciszek Ferenc. W Szerokiej powstała Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III z klasami od I - VIII.
     

    1935-1939

    Tadeusz Migdałek został pierwszym kierownikiem naszej szkoły, który nie pełnił funkcji organisty. W roku 1939 szkoła liczyła 215 uczniów.
     

    Szkoła w czasie okupacji
     

    1939

    Wybuch II wojny światowej.
     

    1940

    Otwarta została okupacyjna szkoła licząca 165 uczniów
     

    1942-1944

    Na „Rojkówce” działało przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
     

    1945.03.25

    Niemcy opuścili Szeroką.
     

    Szkoła w czasach PRL-u

     


    1945.05.07

    Tadeusz Migdałek reaktywował szkolnictwo - szkoła liczyła 194 uczniów.
     

    1945.09.01

    Rozpoczęcie nowego roku szkolnego - grono nauczycieli liczyło pięciu nauczycieli.
     

    1951

    Śmierć kierownika szkoły Tadeusza Migdałka.
     

    1956

    Przedmiot religia na 2 lata w czasie "odwilży" wrócił do szkoły.
     

    1969

    Utworzenie w starej szkole 2 sal zastępczych, na poczcie - 3, w Bazie Hotelowej - 4.
     

    1970

    Szkoła liczyła 459 uczniów.
     

    1971

    Oddany został budynek nowej szkoły - jej Zakładem Opiekuńczym została KWK Borynia.
     

    1972

    Szkole zostało nadane imię Mikołaja Kopernika.
     

    1975

    Szerocka szkoła przyjęła nazwę Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Kopernika.
     

    1980

    Z funkcji wicedyrektora zrezygnował L. Białecki.
     

    1981

    Odszedł na emeryturę dyrektor Paweł Ździebło - jego stanowisko przejął Józef Borowski, a wicedyrektorem została Irena Kasperowicz, która rok później objęła stanowisko dyrektora. Wicedyrektorem została Jadwiga Łopaciuk.
     

    1984

    Definitywne usunięte zostały krzyże z sal szkolnych.
     

    1985

    Szkoła otrzymała sztandar.
     

    Szkoła po roku 1989

     


    1990

    Wprowadzona została nauka religii i zawieszono w szkole krzyże.
     

    1991

    Ze stanowisk ustąpiły - Irena Kasperowicz i Jadwiga Łopaciuk.
     

    1991.08.31

    Na stanowiska dyrektora i wicedyrektora powołani zostali Andrzej Wyroba i Jadwiga Rudzka.
     

    1995

    Nauka dzieci SP-18 prowadzona była również w Domu Katechetycznym.
     

    1999

    W Szerokiej zostało otwarte Gimnazjum nr 3 – dyrektorem została Agnieszka Mazur. Do szerockiego gimnazjum należały także dzieci uczące się w Boryni.
     

    2007

    Od 1 września stworzony został Zespół Szkół nr 12 - połączono Szkołę Podstawową nr 18 z Gimnazjum nr 3. Stanowiska dyrektora i wicedyrektora objęły Agnieszka Gałuszka i Cecylia Kieć.

    2017

    Od 1 września Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika. Stanowiska dyrektora i wicedyrektora objęły Agnieszka Gałuszka i Cecylia Kieć.

    2022 Od 1 września  dyrektorem szkoły jest Mariusz Piórkowski a wicedyrektorem Cecylia Kieć.